DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Przedszkole Publiczne nr 41 w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych przedmiotów publicznych. Oświadczenie
w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Publicznego nr 41 w Rzeszowie: http://pp41.resman.pl
Data publikacji strony internetowej: 2014 – 08 – 26
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020 – 09 – 17
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodunie zgodności lub włączeń wymienionych poniżej:
• część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
• brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
• mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

Siedziba podmiotu: Przedszkole Publiczne Nr 41 W Rzeszowie, ul. Dominikańska 2,
35- 041 Rzeszów.
• Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada Elżbieta Gomułka
• email: dyrektor@pp41.resman.pl
• Telefon: 177483455

Na ten adres można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:
• wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony
internetowej,
• wskazania strony aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.
• udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:
• dane osoby zgłaszającej żądanie,
• wskazanie strony lub elementu strony, którego dotyczy żądanie
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeżeli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż
w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa przy czym termin ten nie może być dłuższy niż
2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może
zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania:
Na niedotrzymanie tych terminów oraz odmowę realizacji żądania można złożyć skargę
do organu prowadzącego, pocztą lub drogą elektroniczną.

Skargę można również złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Budynek Przedszkola Publicznego Nr 41 w Rzeszowie to budynek dwukondygnacyjny, bez podjazdów i wind. Posiada 4 sale dydaktyczne, salę ruchową do rytmiki i szatnię. Są dwa wyjścia ewakuacyjne. Wyjście główne nie posiada schodów, jest dostosowane do osób
z niepełnosprawnością ruchową. Drzwi są dwuskrzydłowe, otwierane na oścież. Wejście z szatni na drugą kondygnację – prowadzi klatką schodową – nie jest dostosowane do osób z niepełnosprawnością ruchową. Przedszkole nie posiada parkingu. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

APLIKACJE MOBILNE

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.