NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W FUNKCJONOWANIU PRZEDSZKOLA

OD 1 WRZEŚNIA 2020 R.

Drodzy Rodzice, od 1 września 2020 r. przedszkole rozpoczyna pracę z zachowaniem reżimu sanitarnego, zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi GIS z dnia 25 sierpnia 2020r.
Oto kilka najważniejszych zasad:

– do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez jakichkolwiek objawów świadczących o infekcji dróg oddechowych lub choroby zakaźnej (katar, kaszel, podwyższona temperatura – powyżej 37.5 C, widoczne osłabienie, ospałość, złe samopoczucie).

– Dzieci należy przyprowadzić do przedszkola w godzinach od 6:30 do 8:15.
– prosimy w miarę możliwości o przyprowadzanie i odbieranie dzieci w godzinach funkcjonowania poszczególnych oddziałów: Gr. I      3 – latki        7.00 – 17.00  (grupa leżakująca) Gr. II     4 – latki        6.30 – 16.30   (grupa leżakująca) Gr. III    4 – 5 – latki  7.30 – 15.30 Gr. IV    6 – latki        7.30 – 15.30
–  rodzice/prawni opiekunowie/ inne osoby upoważnione nie mogą wchodzić do przedszkola, wyjątek stanowią rodzice dzieci nowych, którzy będą mogli wejść do przestrzeni wspólnej przedszkola (wiatrołap, szatnia) z bezwzględnym obowiązkiem osłonięcia ust i nosa oraz dezynfekcji dłoni płynem znajdujących się przy wejściu lub w rękawiczkach, z zachowaniem zasad:
1 rodzic z dzieckiem/dziećmi,
odstęp od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m.
3 rodziców/prawnych opiekunów/ inne osoby upoważnione

– w krótkim czasie, należy pomóc dziecku w przebraniu się, pożegnać się z dzieckiem i
w miarę szybko opuść budynek by nie ograniczać innym rodzicom możliwości sprawnego przyprowadzania i odbierania dziecka.

Dla dzieci kontynuujących uruchomione będzie wejście boczne od strony ogrodu. Te dzieci wchodzą samodzielnie pod okiem osoby dyżurującej. Rodzice żegnają się przy wejściu.

– pracownik przedszkola zaprosi dziecko i odprowadzi je pod opiekę nauczyciela lub wskaże właściwą grupę (dzieci starsze),
– przebywanie osób trzecich na terenie przedszkola jest zabronione!
– rodzic/prawny opiekun chcąc przekazać istotne informacje na temat dziecka dla wychowawcy powinien skontaktować się telefonicznie lub z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, tak by do minimum ograniczyć kontakt bezpośredni,
– dziecko nie powinno przynosić do przedszkola zabawek, słodyczy i innych niepotrzebnych przedmiotów.
– zabrania się korzystania z placu zabaw przez dzieci w czasie, gdy są pod opieką rodziców/prawnych opiekunów lub innych osób upoważnionych po wybraniu dziecka z przedszkola.
Pomiar temperatury dziecko będzie miało dokonywane przy wejściu oraz w godzinach południowych. Jeżeli wynik pomiaru będzie przekraczał normę (temperatura graniczna 37,5°C) lub zostaną zaobserwowane inne objawy takie jak: katar, kaszel, widoczne osłabienie, itp. nauczyciel ma obowiązek zadzwonić do rodzica/prawnego opiekuna w celu odebrania dziecka z placówki.
– Sale zostały przygotowane ściśle z wytycznymi sanitarno-higienicznymi: zostały usunięte wszelkie sprzęty, zabawki oraz pomoce, których nie można poddawać dezynfekcji.
Przypominamy o obuwiu zmiennym dla każdego dziecka.
Należy pamiętać, aby po powrocie do domu niezwłocznie zmienić ubranie dziecka oraz dbać o codzienną higienę.

Rodzice, których dzieci będą uczęszczać do Publicznego Przedszkola Nr 41 w Rzeszowie od 1 września 2020r. są zobowiązani  do uzupełnienia dokumentów zamieszczonych na stronie i przyniesienie do placówki w pierwszym dniu pobytu.

Rodziców z dziećmi oczekujących na wejście, prosimy o cierpliwość, wyrozumiałość i zachowanie odpowiedniego dystansu między sobą min 1,5 m.

Elżbieta Gomułka – Dyrektor Przedszkola

Dokumenty do pobrania:
Upoważnienie do odbioru dziecka – Załacznik-Nr-2-UPOWAŻNIENIE+klauzula
Zgoda na pomiar temperatury ciała dziecka. – Kopia-TEMPERATURA-+-klauzula-aktualny-od-09.2020-002
Zgoda na przetwarzanie wizerunku. – Załącznik-Nr-3-WIZERUNEK-+-klauzula
Oświadczenie Rodzica na czas pandemii. – Kopia-OŚWIADCZENIE-Rodziców-w-okresie-pandemii-01.09.2020
Aktualizacja wytycznych GIS. –
Procedura przyjmowania i odbierania dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 41
w Rzeszowie w czasie zagrożenia epidemicznego COVID-19 od 1 września 2020r.